به گزارش مدیریت حقوقی و دعاوی:

 به نقل از جناب آقای صفری، مدیر حقوقی و دعاوی:

تعدادي از اشـخاص حقیقی و حقوقی سودجود و فرصت طلب در بعضـی از اسـتانهاي کشور اقـدام به تولید ، تهیه و توزیع انواع کود شـیمیائی تقلـبی بـا آرم و علامت تجـاري این شـرکت درسالهاي اخیر نمـوده انـدکه در این خصوص تعـداد30 پرونـده در محاکم قضایی و تعزیرات حکومتی تشـکیل گردیده که تاکنون با پیگیري بعمل آمده و دفاع موثر تعداد8 فقره از پرونده هاي مطروحه منجر به صدور رأي ، له شـرکت شده است و سایر پرونده ها نیز درحال پیگیري می باشد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید