کارگروه پایلوت تغذیه گیاهی، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

در مورخ 1398/8/4 کارگروه پایلوت تغذیه گیاهی استان در راستای نظارت مستمر بر مراحل مختلف اجرای طرح، از مزرعه پایلوت استان واقع در شهرستان نیشابور بازدید نمودند که نسبت به ارزیابی شرایط و ارائه توصیه های فنی و کارشناسی لازم اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید