درآذرماه

انجام بیست ویک نمونه برداری دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت:درآذرماه سال جاری تعداد بیست ویک نمونه برداری از کودهای وارد شده به انبارهای سازمانی وانبارهای کارگزارن دراستان کرمان انجام شده است  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید