پس از اتمام عملیات تخلیه و بارگیری کود کشاورزی و همچنین کیسه های آنها صورتحسابهای مربوطه جهت پرداخت به امور مالی ارسال شد

ارسال صورتحسابهای پیمانکاران تخلیه و بارگیری کود کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با توجه به مشخص شدن وضعیت ده فقره از صورتحساب پیمانکاران تخلیه و بارگیری، ضمن بررسی لازم و طی مراحل قانونی در آذر ماه سال جاری با دستور فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت پرداخت به امور مالی شرکت مطبوع ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید