گزارش بازدید و پایش کود شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 4 آذر ماه 98 نماینده این مدیریت به اتفاق اعضای کمیته بازرسی کود استان از کارگزاری منطقه بندرعباس پایش و به بررسی نحوه توزیع کود توسط کارگزار پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید