جلسه با مدیر بازرسی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

باتوجه به دستورالعمل ها و تاکیدات اخیر جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی مبنی برنظارت بیشتر برتوزیع کودهای شیمیایی یارانه ای، جلسه ای در دفتر آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و باحضور مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان قم و کارشناسان ایشان و مدیر زراعت سازمان برگزار و ضمن تائید و تاکید بر کنترل و نظارت بیشتر بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای راهکارهای مختلف در این زمینه بررسی و برنامه های لازم جهت تحقق بیشتر این امر صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید