رصد و پایش کارگزاریهای شهرستان بیله سوار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

بنا بر اظهار آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

گروه کارشناسی رصد و پایش ایستگاه خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل واقع درشهرستان پارس به منظور رصد و پایش و تائید سلامت محموله کودهای رسیده از مبادی مختلف کشورازحیث کیفیت ، طی روز9 آبانماه سالجاری ضمن بازدید سرزده از انبار کلیه کارگزاران شهرستان مرزی بیله سوار ، نسبت به نمونه برداری از محموله کودهای تخلیه شده جهت نالیز وهمچنین تنظیم صورتجلسات مربوطه اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید