ارسال گزارش تولید مجتمع به معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور جمعبندی اطلاعات تولید و ارسال آن به وزارت صنعت ، معدن وتجارت ،این مجتمع نسبت به ارسال گزارش 7 ماهه تولید به معاونت برنامه ریزی و فن اوری اطلاعات اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید