گزارش عملکرد 6 ماهه به مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ارسال گزارش عملکرد 6 ماهه این مدیریت به مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان به شرح ذیل خبر دادند:

1 - نمونه برداري از کود اوره از مبدأ پتروشـیمی خراسان(8 نمونه)، کود فسفاته (12 نمونه) و پتاسه (3 نمونه) و ارسال به مرکز تحقیقات نهاده هاي کاربردي کرج جهت انجام آنالیز کیفی

2-رصد و پایش کمیته فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزي از کارگزاریها و عاملین توزیع کود استان توسط کارشناسان این شرکت جهت نظارت بر توزیع مناسب انواع کودشیمیایی در استان (26 مورد)

3-شـرکت در کمیته فنی استان (شامل نمایندگان حراست سازمان جهاد، مرکز تحقیقات کشاورزي، تولیدات گیاهی، مدیریت جهاد کشاورزي شهرسـتان،شرکت خدمات حمایتی کشاورزي) جهت بازدید از تمـامی فروشـگاههاي توزیع نهاده هاي کشاورزي و نمونه برداري از انواع کودهاي توزیعی در اسـتان(16 مورد) 

4- حمل کود اوره از مبـدأ پتروشـیمی خراسان توسط این مـدیریت به اسـتانهاي تحت پوشـش جمعًا به میزان73700 تن (مازندران14201 تن، خراسان رضوي 20811 تن، گلستان16844 تن، سمنان499 تن،خراسان شمالی 10996 تن، اردبیل 996 تن،خراسان جنوبی 922 ،گیلان3936 تن)

5 -رسیدگی به کشف دو محموله کود اوره قاچاقجمعًا به میزان5950 کیلوگرم

6 -حمل انواع کود هاي شـیمیایی به انبارهاي سازمانی این مدیریت (ازته3351 تن، فسفاته2125 تن و پتاسه795 تن)

7 -توزیع و فروش انواع کود شـیمیایی به تمـامی کـارگزاران و عاملین توزیع کود تحت این مـدیریت در استان (ازته12680 تن، فسفاته2773 تن و پتاسه1182 تن)

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید