تهیه گزارش از سامانه پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و سامانه تدارکات دولت جهت ارسال به کمیسیون معاملات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به گزارش گیری از سامانه پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمود و پس از بررسی گزارشات مربوطه توسط مدیر مجتمع، برای کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید