اولین جلسه کمیته فنی و بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک در مهرماه 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور تدوین برنامه پیشنهادی تولید سال زراعی 99-98 مجتمع شیمیائی آبیک، جلسه ای با حضور مدیر مجتمع و معاون بازرگانی و سایر اعضاء کمیته مذکور در روز شنبه 6 مهرماه 98 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید