برگزاری جلسه پایش کود دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درتاریخ دوم مهرماه نودهشت محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ومهدی عباسی مدیرتوسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان درمحل دفترتوسعه بازرگانی درخصوص پایش کود درانبارهای کارگزاران وفروشگاههای سطح استان جلسه ای برگزارکردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید