کارشناسی دستگاه بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی وامور دعاوی

بازدید کارشناس رسمی دادگستری طبق هماهنگی قبلی مدیریت حقوقی وامور دعاوی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ایشان جهت تعیین قیمت کارشناسی  یک دستگاه بوجاری  که در این بازدید کارشناسان مدیریت بازرگانی داخلی و ماشین آلات و ادوات کشاورزی نیز حضور داشته اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید