حضور مدیر و معاونین مرکز مطالعات کاربردی در همایش البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حضور مسئولین مرکز تحقیقات تحقیقات در همایش یکروزه پایش و نظارت بر موادی کودی خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود آقایان قائمی مدیر و آقایان دستور و لطفی نژاد معاونین مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در همایش آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز حضور یافتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید