گزارش بازدید و پایش توزیع کود شهرستان بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 28 مرداد ماه نماینده این مدیریت به اتفاق اعضای کمیته بازرسی کود استان( نماینده معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیریت بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ، نمایندگان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان ) به پایش و بررسی نحوه توزیع کود توسط 2 نفر از کارگزاران توزیع کود شهرستان بندرعباس پرداخته و گزاراشات مربوطه را تهیه و ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید