کنترل کیفی کودهای وارداتی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

امیر ملکی کارشناس کود و بذر استان تهران با بیان اینکه توزیع نهاده های کشاورزی در استان ، پس از کنترل کیفیت و ارزیابیهای آزمایشگاهی صورت می گیرد . گفت : نظر به اهمیت و حساسیت کودهای وارداتی، از کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر امام به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران بازدید به عمل آمد و نمونه برداری انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید