نمونه برداری از کودهای وارداتی و تولید داخلی در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، درسه ماهه اول سال جاری 12 مورد نمونه برداری از کودهای وارداتی و تولید داخلی صورت گرفته . مهندس ملکی کارشناس کود و بذر استان با بیان اینکه توزیع نهاده های کشاورزی در استان ، پس از کنترل کیفیت و ارزیابیهای آزمایشگاهی صورت می گیرد . اظهار داشت : بر اساس رویه های نظارت و کنترل کودی ، در سال جاری تاکنون12نمونه از کودهای ارسالی مبادی، کود تخلیه شده در انبار شرکت ، کود ارسالی به انبار کارگزاران (سولفات پتاسیم گرانوله ، سوپرفسفات تریپل ، کلرور پتاسیم گرانوله) برداشت شده و کلیه نمونه ها جهت آنالیز به مرکز مطالعات کابردی نهاده های کشاورزی ارسال شده اند. که خوشبختانه تماماً مورد قبول اعلام گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید