با توجه به ورود سه فروند کشتی محموله کود شیمیایی بنادر تخلیه کشتی های مذکور مشخص گردید

تعیین بندر کشتی های وارده

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

با عنایت به ورود سه فروند کشتی حامل کود شیمیایی در خرداد ماه امسال بنادر تخلیه محموله کشتی های مذکور مشخض گردید ، بنا به اعلام فیروز هرمزی مدیر توزیع ، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دو فروند از این کشتی ها به بندر عباس و یک فروندکشتی دیگر به بندر امام ارسال خواهد گردید تا در اسرع وقت تخلیه و جهت استفاده کشاورزان زحمتکش حمل و ارسال گردند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید