بازدید گروه پایش ستاد از استان چهارمحال بختیاری

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گروه پایش ستاد بازدید از کارگزاران استان چهارمحال بختیاری را آغاز نموداین گروه ضمن برگزاری جلسات توجیهی با کارگروه مدیریت استانی وکارگروه سازمان جهاد کشاورزی از انبارهای کارگزاران استان بازدید خواهند نمود 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید