برگزاری جلسه تدوین و تبیین سامانه هوشمند رصد و پایش کود با حضور نماینده شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

در راستای برنامه کنترل و نظارت بر فرآیند توزیع و فروش کود های کشاورزی یارانه ای، سومین جلسه در همین ارتباط و با هدف تدوین و تبیین سامانه هوشمند رصد و پایش کود از مرکز استان، کارگزا ری های کود ، کارشناسان پهنه ها و کشاورزان در تاریخ 22/10/1397 راس ساعت 10صبح در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان بخش های مرتبط سازمان برگزار و در این خصوص بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید ظرف یک هفته آینده برنامه نرم افزاری پایش و نظارت موضوع فوق الذکر تهیه و به جلسه ارائه تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص پس از تایید نظر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بعمل آید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید