موضوع پایش استانی از واردات 14 شرکت واردکننده کود

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

مدیر پایش ونظارت بر واردات کود در شرکت خدمات حمایتی اعلام نمود بمنظور کنترل ونظارت برواردات 14 شرکت واردکننده کود دستور پایش در 18 استان که کودهای مورد نظر توزیع گریده صادر شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید