تامین وتوزیع 21000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار21000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید