کود شیمیایی

حمل کود شیمیایی اوره به شهرستان بهار استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: به منظور تأمین و توزیع به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت های بهاره، در تاریخ 8 اسفندماه سالجاری، مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به مقصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار حمل شده است.
آقای الیاسی افزود کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان، کود شیمیایی را در اختیار کشاورزان منطقه قرار می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید