استقرار حسابرسان داخلی شرکت در مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

حسابرسان داخلی شرکت بمنظور بررسی اسناد حسابداری سال 1397 مجتمع شیمیایی آبیک در مجتمع مستقر گردید ومراحل تولید و ثبت اسناد را بررسی نمودند./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید