گزارش عملکرد مهر ماه 1397 استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار113980 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار457950 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده ، ومقدار 345676 کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

نمونه برداری  ازبذورجهت انجام آزمایشات بذری

عملیات گازدهی (فستوکسین ) مانده موجودی بذر

برنامه ریزی تدارک کیسه های بذری وبرگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران بوجار

پایش خرید وفروش شلتوک وانجام استعلامات مورد نیاز آنالیز هزینه های بذر وتعیین قیمت بذر

شرکت درجلسه کمیته بذر استان .

امورسم :

     فروش مبلغ3331000  ریال از انواع  سموم

امورماشین آلات :

معرفی وحضوراحدی ازکارکنان برای دوره آموزشی نوین سازی نظام آماری ، درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، مورخ 97/7/29

حضوردرگردهمایی رابطین آموزشی درسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مورخ 97/7/16

گزارش سرویس ، تعمیر وبروزرسانی سامانه های بوجاری مستقر درانبار بذر ، جهت هزینه کرد برای اجرای عملیات

تدوین عملکرد آموزشی در6 ماهه نخست سال

امورمالی :

ثبت وصدور بیش از73 فقره اسناد مالی

تامین مالی اعتبارات جاری درمهر ماه

پیگیری های لازم جهت دریافت اعتبارات تبعی

تسویه حساب  کامل کارگزاران بابت فروش کود غیرتکلیفی

ارسال اطلاعات به سامانه ماده 169 اداره دارایی

اموراداری :

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد حدود187مورد

انجام خدمات اموررفاهی کارکنان شامل جمع آوری وهزینه های تکمیلی وارساال آن به بیمه پارسیان وهمچنین تعویض دفاتر درمانی

انجام امورمربوط به بازگشایی مناقصه  امورخدماتی وپشتیبانی ( نظافت ، آبدارخانه واداری ) ازطریق سامانه ستاد وعقد قرارداد بابرنده مناقصه

انجام کارهای مقدماتی برای برگزاری دوره آموزشی مسئولین مالی سراسر کشور دراستان

اقدام درخصوص تنظیم الحاقیه قرارداد امور خدماتی وپشتیبانی بابت هزینه مناسبتها

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات بادبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنوان دبیر معین استانهای مذکور وهمچنین سایر استانها درخصوص چگونگی انجام برگزاری مناقصات واستعلامات ازطریق سامانه ستاد

کنترل ونظارت برکارهای کارپردازی واستعلامهای داخلی

ارائه گزارش روزانه وماهیانه ازوضعیت کارکرد کارکنان به حوزه مدیریت درحدود 24مورد

انجام کارهای مربوط به مکاتبات همکاران برای درخواست مهمانسراازسایر استانها وپذیرش مامورومهمان درمهمانسراهای استان به تعداد مورد تقاضا وظرفیت مهمانسراها

انجام امورمربوط به حوزه معاونت اداری ، مالی وپشتیبانی ارجاعی ازسوی مدیریت محترم استان و مشارکت درکارهای سایر واحدها

برگزاری جلسات کمیسیون معاملات وکارگروه مالی به اداری وتنظیم صورتجلسه آنها به ترتیب 2 و0 مورد

پیگیری مطالبات استان ازامور مالی مرکز

نظارت برقراردادهای امور خدماتی وپشتیبانی و خدمات خودروئی . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید