ارسال و تکمیل اطلاعات عملکرد شهریور ماه در سامانه اقتصاد مقاومتی (نیپا)

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

ارسال گزارش عملکرد شهریور ماه  سال 1399  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سامانه نیپا ، که درهمین راستا عملکرد شرکت به صورت کامل در سامانه ی مذکور بارگذاری شد و برای موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ارسال گردید و  جناب آقای دکتر کیانی راد مدیرعامل موسسه پژوهشهای برنامه ریزی تایید و  برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمودند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید