پایش و رصد کودهای شیمیایی کارگزاران شهرستان بروجرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

کارشناسان و بازرسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای کارگزاران شهرستان بروجرد بازدید نموده و کوهای شیمیایی آنان را مورد رصد و پایش قرار دادند ،همچنین بر نحوه توزیع کود کارگزاران به کشاورزان نظارت دقیق داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید