جلسه توجیهی امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( ج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت ) 

جلسه توجیهی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با همکاران امور مالی در راستای اجرائی شدن موارد مطروحه در ویدئو کنفرانس گردهمائی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و فرمایشات مدیر عامل محترم 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید