اهم اخبار مدیریت بازرگانی خارجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی:

1-  برگزاری فرآیند مناقصات خرید سه محموله 5% +-30000 متریک تنی کود شیمیائی سوپر فسفات تریپل گرانوله، یک محموله 5% +-30000 متریک تنی کود شیمیائی دی آمونیوم فسفات گرانوله و دومحموله 5% +-30000 متریک تنی کود شیمیائی سولفات پتاسیم گرانوله  که مقرر است در هفته اول آبان ماه سال جاری بازگشایی پاکات شرکت کنندگان  صورت پذیرد.

2- برگزاری فرآیند مناقصه خرید یازده قلم تکنیکال و مواد همراه مورد نیاز مجتمع  شیمیائی آبیک  که مقرر است  بازگشائی پاکات شرکت کنندگان در نیمه دوم مهرماه سال جاری صورت پذیرد.

3- برگزاری فرآیند مناقصه خرید دو محموله 5% +-30000 متریک تنی کود شیمیائی کلرور پتاسیم گرانوله که مقرر است بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در نیمه دوم آبان ماه سال جاری صورت پذیرد.

4- برگزاری جلسه کمیته صادرات تشخیص وممیزی کودهای کشاورزی در دفتر عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی و بررسی درخواست شرکتهای متقاضی صادرات.

5- ورود کشتی حامل کود شمیائی دی آمونیوم فسفات گرانوله در نیمه دوم مهرماه سال جاری به آبهای ایران.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید