توزیع کود

توزیع کود به شهرستان گرمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 49.880 کیلو گرم کود شیمیایی اوره به ارزش ریالی 384.076.000 در شهریور ماه سال 99 بین کارگزاران کود شهرستان گرمی توزیع شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید