پایش کودی بندرگز

بازدید از فروشگاههای کود های ریزمغذی در خارج از شبکه در شهرستان بندر گز گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، با توجه به تاکید مدیر شهرستان برای بررسی وضعیت کودهای ریزمغذی و سایر کودهای بسته بندی شده و نگرانی بابت هزینه های کشاورز و مفید بودن کودهای موجود مقرر شد بازدید توسط اعضای  پایش کودی از کارگزاری ها و فروشگاه های عرضه کودهای شیمیایی با هدف رصد و پایش و تهیه نمونه فرآورده های کودی انجام و برای آنالیز به آزمایشگاه ارسال تا وضعیت صحت عناصر موجود در آن بررسی شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید