شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت امروز سه شنبه هجدهم شهریورماه سالجاری مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاری تعاون روستایی خیام شیرین سو از کارگزاران شهرستان کبودرآهنگ استان همدان ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان کبودرآهنگ در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید