تائید آنالیز و کنترل کیفی نمونه کودهای ارسالی به مرکز تحقیقات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 5 مورد نمونه کود اوره پتروشیمی خراسان و همچنین 2 مورد سولفات پتاسیم گرانوله و 2 مورد نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم  شرکت تولید داخلی کود ، به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردیده که تائید آنالیز و کنترل کیفی نمونه های کود ارسالی ازمرکز نامبرده به این مدیریت ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید