خرید و تخلیه بذرگندم و جو در انبارهای استان کرمان

آقای مهندس قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ازخرید وتخلیه مقدار 364 تن انواع بذورگندم وجو تا امروز خبرداد وی افزود پیش بینی می گردد درسال جاری مقدار 700 تن بذرگندم درسه طبقه گواهی شده ، مادری وپرورشی ازارقام پیشتاز، نارین، ارگ، بک کراس روشن، اروم ومقدار 160 تن بذرجو درسه طبقه گواهی شده، مادری وپرورشی ازارقام خاتم، نصرت وماکوئی تدارک گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید