نمونه برداری کود

نمونه برداری از کودهای موجود در انبارهای کارگزاران در دیماه سالجاری استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

نمونه برداری از کود های کارگزاران ارسالی از مبادی های مختلف در دی ماه سال جاری انجام شده و کود ها جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهادهای کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید