بازدید ازایستگاه بوجاری بذر شهرستان بم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درتاریخ یازدهم آذرماه مدیران جهاد کشاورزی استان وشهرستان بم از ایستگاه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان درشهرستان بم بازدید کردند.

محمدمحسن قاسمی مدیر استان کرمان دراین بازدید از آمادگی ایستگاههای بوجاری تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان جهت بوجاری بذور مورد نیاز کشاورزان خبرداد

وی افزود درسال جاری مقداری بذریونجه و سایر بذور جهت خودمصرفی کشاورزان  درایستگاه بم بوجاری شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید