اجرای طرح سوآپ

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

طبق پیگیریها ، مذاکرات و جلسات متعدد با شرکتهای پتروشیمی در خصوص اجرای طرح سوآپ ، خوشبختانه توافق لازم برای اجرای این طرح در فاز اول برای مقدار 50000 تن فی مابین شرکتهای پتروشیمی خراسان و پردیس و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعمل آمد و مقرر شد 25000 تن در آبان ماه ، 15000 تن در آذرماه و 10000 تن در دی ماه توسط شرکت پتروشیمی خراسان بجای شرکت پتروشیمی پردیس تحویل  شود . اجرای سوآپ از طریق سایر شرکتهای پتروشیمی نیز در حال پیگیری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید