قیمت کوداوره

روزنامه رسمی کشور

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی وامور دعاوی 

تصویر تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت کود اوره  که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است جهت بهره برداری ارسال می گردد.

 پیوست روزنامه رسمی کشور

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید