گزارش بازدید پایش و نظارت استان هرمزگان ، شهرستان میناب - شماره 1

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ چهاردهم مهرماه 1398 آقای مهندس مرادی نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان به همراه اعضای کمیته پایش و نظارت استان و نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هرمزگان به شهرستان میناب عزیمت نموده و به بازدید از فروشگاه کود و بذر دهقانان پرداخته و فرمهای مربوط به تخلفات فروشگاه مزبور تکمیل و موارد عدم درج قیمت و قاچاق بودن برخی از کودها ( به دلیل نداشتن شماره ثبت ماده کودی ، تاریخ انقضا ) توسط نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت برخورد قانونی لازم بوسیله سازمان تعزیرات حکومتی ثبت گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید