نوسازی قفسه بندی و تغییر نوع چیدمان نمونه های کود در واحد قرنطینه کود براساس دستورالعمل ایزو17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

براساس دستور العمل ایزو 17025 نوسازی قفسه بندی و تغییر نوع چیدمان نمونه ها در واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با هدف بهبود روش اجرایی دريافت، کد گذاري و توزيع نمونه ها به آزمایشگاه کنترل کیفی کود و نگهداری نمونه های کود رسیده به این مرکز طی هفته جاری انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید