گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

بازدید دوره ای از کارگزاران بخش کالپوش در تاریخ 23 مرداد ماه سال جاری انجام شده است، ودر جهت اجرای سیاست های شرکت توضیحاتی به انها داده شده:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به  هنگام دریافت کود یارانه ای در سیستم هوشمند

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559

4-توضیح وآموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه کودهای یارانه ای وارد شده به انبار کارگزاری ها

5- نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای در همه ی کارگزاری ها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید