عنوان: تجدید مناقصه خرید سه نوع کود شیمیایی

مهلت دریافت سند: ۱ آذر ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی