عنوان: شرايط و مشخصات مناقصه عمومي يك مرحله اي بين المللي خريد 5%± 30000×4 متريك تن كود شيميايي سوپر فسفات تريپل گرانوله

مهلت دریافت سند: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی