عنوان: مزایده فروش زمین در دزفول

مهلت دریافت سند: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده