عنوان: تجدید حراج 150000 کیلو بذر گندم بوجاری نشده در بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده