عنوان: آگهی مناقصه عمومی بین المللی خرید 2x30000+/-%5 سولفات پتاسیم گرانوله (GSOP) فله

مهلت دریافت سند: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی