عنوان: آگهی تجدید مناقصه بین المللی خرید 2x30000+/-%5 کلرور پتاسیم گرانوله (GMOP) فله / کیسه

مهلت دریافت سند: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی