عنوان: مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور در استان تهران

مهلت دریافت سند: ۲۴ دي ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده