عنوان: آگهی مزایده مواد حاصل از بوجاری بذر گندم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

مهلت دریافت سند: ۱۵ دي ۱۳۹۷

منتشر کننده: روابط عمومی و اموربین الملل

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده