عنوان: حمل ریلی 200 هزار تن انواع کود شیمیایی

مهلت دریافت سند: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری